نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 2,301,886,856,113 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,046 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,864 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,053 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 229,129,756

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/07/06

مدیر صندوق:

سبدگردان كوروش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

سبدگردان كوروش

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه كاشف، عباس حسني، رضا صفي خاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان