نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص) 2,280,000 %60.00
2 سبدگردان کوروش (سهامی خاص) 1,520,000 %40.00