نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,926 10.2 219,756 13.38 246,113 13.6 274,655 15.36
اوراق مشارکت 378,490 36.44 762,433 46.43 917,583 50.72 1,008,021 56.36
سپرده بانکی 524,189 50.46 604,969 36.84 541,618 29.94 482,354 26.97
وجه نقد 5,900 0.57 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 3,729 0.36 10,037 0.61 18,243 1.01 15,759 0.88
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 20,516 1.98 44,739 2.72 85,451 4.72 7,771 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,672 7.86 173,983 10.6 204,477 11.3 210,281 11.76